Principles by Ray Dalio (2) | #oliuoliureads

Chuyên mục đọc chùa hôm nay xin lưu giữ các nội dung mình tâm đắc về Principles của Ray Dalio, một trong những huyền thoại xây dựng những công ty trường tồn, xuyên qua khủng hoảng, và cất cánh vút cao.Principles là một cuốn từ điển của nguyên tắc thành công đúc kết từ 40… Continue reading Principles by Ray Dalio (2) | #oliuoliureads