College, Viết cho những ngày

Chuyện vẽ vời.

Lắm lúc nhiều khi nghĩ học nhầm ngành. Àh thực ra là vẫn học đúng ngành (vẽ và kinh tế) nhưng mà nó chả trúng trật vào đâu. Marketing cũng biết, viết business plan cũng biết, Statistics cũng biết, HTML cũng biết, Design cũng biết, (tiếng Anh cũng biết :v) Cái gì cũng biết mà […]

Read more
Sưu tầm

Rubeniste vs. Poussiniste controversy

A worth reading piece about art for those who deeply engage in the art making process in terms of drawing and painting preference. I’m taking my second drawing class right now as a required course for my Art minor and find this piece so true and interesting. It’s so true that drawing is an art […]

Read more