Principles by Ray Dalio (1) | #oliuoliureads

👁 Know at least what we are /not/.Thấy nhiều người dở hơn mình, chắc gì mình giỏi. Vì cái giếng của mình có quá hẹp? Hẹp tới nỗi đi đâu cũng có thể phân loại nhiều cách làm đi thẳng đến thất bại. Thấy tìm người giống mình khó quá, tưởng mình giỏi? Đa phần… Continue reading Principles by Ray Dalio (1) | #oliuoliureads