College, Viết cho những ngày

Chuyện vẽ vời.

Lắm lúc nhiều khi nghĩ học nhầm ngành. Àh thực ra là vẫn học đúng ngành (vẽ và kinh tế) nhưng mà nó chả trúng trật vào đâu. Marketing cũng biết, viết business plan cũng biết, Statistics cũng biết, HTML cũng biết, Design cũng biết, (tiếng Anh cũng biết :v) Cái gì cũng biết mà […]

Read more