Gửi nước Ý, hãy trả tôi về lại…

Đúng ngày này năm ngoái, August 27, 2014 là An vừa đặt chân đến Florence để học trao đổi tiếp một học kì nữa. Trước đó, 2013, An đi Pháp học kinh tế. Lần đi Ý này là đi học vẽ sơn dầu, in ấn, thiết kế, lịch sử và tôn giáo. Không phải tính toán… Continue reading Gửi nước Ý, hãy trả tôi về lại…