On Korean Toursit Visa and beyond | Vài điều gửi gắm

1/ IMPORTANT URLS | CÁC ĐƯỜNG LINK QUAN TRỌNG: KOREAN EMBASSY SITE |Web của ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC TẠI VIỆT NAM: Types of visa | Loại visa: http://overseas.mofa.go.kr/vn-vi/brd/m_2156/list.do Siêu rõ ràng chi tiết các yêu cầu và đơn điền … Continue reading On Korean Toursit Visa and beyond | Vài điều gửi gắm

{My Petit Paris} Day 3: Mickey Mouse. Toys Story. Snow White & More!!!

Nah, you get the idea of where I’ve been to, right? :) It’s DISNEYLAND!!!!!!!! Just so you know there are four Disneylands (till now): Paris, California, Tokyo & Hongkong. And don’t confuse Disneyland with Disney World. Disneyland came first yet doesn’t mean … Continue reading {My Petit Paris} Day 3: Mickey Mouse. Toys Story. Snow White & More!!!